Skargi i wnioski - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa IV

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 63).  

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002 r. poz. 46).
 
Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.
 
Skargi i wnioski można składać w każdej jednostce Policji w godzinach urzędowania.

Przyjmowanie skarg i wniosków:
Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV lub jego Zastępcy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków, w każdy wtorek w godz. 15.00 – 17.00 w budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV  przy ulicy Żytniej 36.

Skargi i wnioski składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy wnosić na adres:
Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
ul. Żytnia 36 01-198 Warszawa

W sprawie skarg i wniosków można również korespondować drogą internetową na adres:

oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl

lub komendant.krp4@ksp.policja.gov.pl

Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.  Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. (art. 221 &3 kpa).
 
Skarga powinna zawierać:
- imię i nazwisko skarżącego,
- dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania),
- dokładny opis zdarzenia.
 
Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia: „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.
 
Zgodnie z w art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego „Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca”.
Za datę, od której liczy się powyższe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.
 
W razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi.
 
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź na skargę) powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.
 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

centrala: 22 55 17 700
fax. (+ 48 22) 827 64 53
e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl


W celu złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich uprzejmie prosimy o korzystanie z formularza znajdującego się na stronie internetowej RPO. Ułatwi to sprawniejsze rozpoznanie sprawy przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00
wtorki - piątki w godzinach od 9.00 do 15.00

Infolinia Obywatelska: 800 676 676
Poniedziałek: w godzinach od 10.00 do 18.00
Wtorek – piątek: w godzinach od. 8.00 do 16.00


Linki:
strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/
 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 05.05.2016
Data modyfikacji : 26.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa IV
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Sulowska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Sulowska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Sulowska
do góry