Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa IV

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.) oraz instrukcja kancelaryjna stanowiąca załącznik do Decyzji Nr 20/08 Komendanta Stołecznego Policji z dnia 28.01.2008r. w sprawie obiegu dokumentacji jawnej w Komendzie Stołecznej Policji oraz jednostkach organizacyjnych Policji podległych Komendantowi Stołecznemu Policji.

Instrukcja kancelaryjna

Wszystkie sprawy wpływające do Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV załatwiane są z zachowaniem określonych w przepisach prawa terminów oraz w oparciu o procedury wynikające z innych obowiązujących przepisów.

W każdym przypadku zwłoki lub niezałatwienia sprawy z przyczyn niezależnych od Komendy informuje się stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Zgodnie z zobowiązującym w komendzie obiegiem korespondencji, każda sprawa, pismo, skarga lub wniosek wpływający do komendy drogą pocztową musi być w pierwszej kolejności zarejestrowany w kancelarii ogólnej poprzez nadanie numeru sprawy, a następnie jest ona dekretowana przez komendanta jednostki lub osobę przez niego wyznaczoną, na zastępcę komendanta jednostki bądź też kierownika komórki organizacyjnej. Następnie kierownik komórki organizacyjnej powierza wykonanie poszczególnych spraw (dekretując ją) swoim pracownikom po uprzednim wpisaniu w dziennik korespondencyjny komórki organizacyjnej. Powyższa dekretacja opatrzona jest datą i podpisem kierownika komórki organizacyjnej.

Pracownik załatwia sprawę w sposób zgodny z przepisami, następnie przygotowany projekt załatwienia sprawy akceptuje kierownik komórki organizacyjnej i zatwierdza komendant jednostki lub jego zastępca, po czym odpowiedź przygotowywana jest do wysłania do zainteresowanego przez kancelarię ogólną.

Odpowiedzi zainteresowanym udziela się w formie pisemnej, natomiast jeżeli wymaga tego charakter sprawy także w formie ustnej, bądź w formie elektronicznej.

Sprawy wpływające za pomocą poczty elektronicznej po uprzednim zadekretowaniu przez komendanta jednostki lub osobę przez niego wyznaczoną, przekazywane są do realizacji właściwemu kierownikowi komórki organizacyjnej.

Po wcześniejszym umówieniu (za pośrednictwem sekretariatu komendanta jednostki), w każdy poniedziałek w godz. 15:00 do 17:00 (w pozostałe dni w godzinach urzędowania) interesanci przyjmowani są przez komendanta jednostki.

W sekretariacie komendanta jednostki prowadzony jest rejestr interesantów przyjętych przez komendanta lub osobę przez niego wyznaczoną.

W komórkach organizacyjnych jednostki interesanci przyjmowani są przez kierowników lub wyznaczonych pracowników.

W Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV rozpatrywane są także sprawy obywatelskie napływające do komendy w formie pisemnej (skarga, wniosek) od osób fizycznych, z komórek organizacyjnych komendy lub innych instytucji pozapolicyjnych. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce „skargi i wnioski”. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków realizowane jest zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46 z 22 stycznia 2002r.).
 

Sprawdzenie stanu punktów karnych

Pozwolenia na broń

Metryczka

Data publikacji : 21.05.2009
Data modyfikacji : 14.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa IV
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Marta Sulowska
Osoba udostępniająca informację:
kom. Marta Sulowska
Osoba modyfikująca informację:
kom. Marta Sulowska
do góry