Centralny Organ Techniczny KSI

Prawo do informacji

Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

Administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego. 

Na podstawie art. 32 ust.1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji: 
* czy zbiór istnieje,
* od kiedy dane są przetwarzane,
* jakie jest źródło pozyskania danych,
* w jaki sposób dane są udostępniane,
* jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,
* w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione. 

W celu uzyskania takich informacji należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim na adres:

Centralny Organ Techniczny KSI
Komenda Główna Policji
Puławska 148/150
02-624 Warszawa

 

 

Wniosek powinien zawierać: 

1. imię i nazwisko składającego wniosek; 

2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada);

3. obywatelstwo;

4. datę i miejsce urodzenia;

5. kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość z czytelnym zdjęciem;

6. miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);

7. przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;

8. podpis osoby składającej wniosek.

  

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.: 

- pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;

- pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;

- pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa;

 

Odmowa udostępnienia danych osobowych


W myśl art. 30 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia ich udostępnienia w przypadku gdy spowodowałoby to:

1. ujawnienie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową;

2. zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3. zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa;

4. istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą lub innych osób.

 

 

Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia  

Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 20.05.2009
Data modyfikacji : 28.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa IV
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Grajcar
Osoba modyfikująca informację:
Marta Sulowska
do góry